Aviette

Giá thành

Học nhóm (3 – 8 học viên)

150,- Kč / 45 phút (đã có DPH)

Học riêng (1thầy 1học viên)

350,- Kč / 45 phút (đã có DPH)

Tư vấn

500,- Kč / 45 phút (đã có DPH)

Hỗ trợ hành chính

500,- Kč / lộp đơn (đã có DPH)

 

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS