Aviette

Mô hình của một ngày

8.00 - 9.00 Ăn Sáng
9.30 - 11.30 Học ở trong lớp
11.30 - 12.30 Ăn trưa
13.00 - 15.00 Thực Hành (Tại hiện trường)
15.00 - 15.30 Ăn điểm tâm
15.30 - 18.00 Thực Hành (Tại hiện trường)
18.30 - 19.30 Ăn Tối 
19.30 - 21.00 Hoạt đông chung
Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS