Aviette

Luyên Thi

Trong khuôn khổ các lớp học ngôn ngữ các học viên sẽ được chuẩn bị cho các khì thi sau:

Tiếng Anh

KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC, ICFE, IELTS

Tiếng Đức

Start Deutsch, ZD, Goethe-Zertifikat, ZOP, KDS, GDS, TestDaF

Tiếng Việt

Kỳ thi ngôn ngữ của nhà nước

Tiêng Trung

HSK

Tiếng Tiệp

Kỳ thi ngôn ngữ của nhà nước

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS