Aviette

Giá trị của chúng tôi

Đến với AVIETTE, chúng tôi tạo nên một nơi, mà học viên cũng như các giáo viên có thể cảm thấy được chấp nhân và tôn trọng. Các thành viên gia đình AVIETTE được hướng tới cách làm thế nào để phát huy khả năng tư duy trong các tình huống khó, bầy tỏ ý kiến và giữ vưng niềm tin của mình, mặt khác tạo khả năng tôn trọng sự khác biệt về quan điêm của các đồng nghiêp và học viên. Chúng tôi cũng cố gắng giúp học viên đạt được sự thành công cao nhất có thể về kiến thức, nhưng cũng biết cách khiếm tốn và hiểu được răng khả năng cao nhất của tâm trí con người là hiểu được giới hạn của chính mình.

 

Giá trị của chúng tôi:

  • Nhìn từ nhiều khía cạnh
  • Toàn vẹn cá nhân
  • Sự tôn trọng và và sự tha thư
  • Tránh nhiệm và kỷ luật
  • Trung thức và cởi mở
  • Can đảm và Kiên chì

Phương châm của chúng tôi:

Chất lượng và quan hệ - Chúng tôi biết học viên của mình và học viên biết về chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi có thể giúp học viên nhiều hơn là giảng dạy và họ có thể giúp chúng tôi với nhưng thông tin phản hồi,  để hai bền đầu có thể phát triển.

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS